Betingelser for solcellekjøp

Omfang og parter

Disse betingelsene («Betingelser») gjelder avtaler mellom Solcellekraft AS («Solcellekraft») og den enkelte kunde om innkjøp og installasjon av et komplett solcelleanlegg («Solcelleanlegget»).

Personvernpolicy

Solcellekraft er ansvarlig for personopplysninger som behandles på grunnlag av denne avtalen om innkjøp og installasjon av Solcelleanlegget. Solcellekraft behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende juridiske og regulatoriske krav og i henhold til eventuelle tiltak fra offentlige myndigheter. For å lese mer om hvordan Solcellekraft behandler dine personopplysninger, vennligst se vår personvernerklæring her

Priser og forutsetninger

a) Priser
Priser og eventuelle omkostninger fremgår av kjøpekontrakten mellom Solcellekraft og kunden. Prisen omfatter alltid installasjon av et fullstendig solcelleanlegg, inkludert alt materiale, arbeid, elektriker, tillatelser og igangkjøring, med mindre annet er angitt i kjøpsavtalen eller disse generelle betingelsene. Prisen omfatter ikke eventuelle avgifter forbundet med søknad om byggetillatelse i de tilfellene der dette kreves av lokale myndigheter.

Prisen omfatter ikke kostnader til kraftselskap (Nettleverandør) for avgifter de tar i forbindelse med skifte av strømmåler, godkjenning, tilkobling til nett, eller andre kostnader de belaster kunden for..

b) Generelle forutsetninger
Prisene er basert på at installasjonen gjøres under normale forhold hvor følgende forutsetninger er gjeldende:

 • Inverter plasseres og tilkobles det elektriske anlegget i samme bygning som solcelleanlegget, og plasseres i samme eller tilstøtende rom som sikringsskapet eller fordelingen (maksimalt 10m kabelstrekk)
 • Inverter monteres i samme bygning som solcellepanelene, og kabel trekkes den enkleste og mest hensiktsmessige føringsvei
 • Ved tegning av abonnement på Solcellekraft «Solkraft web» forutsetter prisen at en stikkontakt er tilgjengelig i samme rom som inverteren plasseres
 • Kabling både utendørs og innendørs trekkes utenpå vegger. Skjulte kabler, innendørs eller utendørs er ikke inkludert i prisen
 • Eksisterende kabelrør brukes bare hvis det er praktisk og egnet for utstyret som brukes for prosjektet
 • Hovedsikringer, fordelinger og eventuelle delkretser er tilstrekkelig dimensjonert
 • Sikringsskapet tilfredsstiller eksisterende regulatoriske krav og har tilstrekkelig med plass. Hvis det eksisterende sikringsskapet må utbedres eller et nytt sikringsskap må installeres, vil kunden faktureres for alle tilleggskostnader separat.
 • Taket er egnet for montering av solcelleanlegget, og er i normal god stand
 • Taket er ikke dekket av skifer eller gress
 • Kunden har oppgitt riktig taktekke til Solcellekraft under planleggingsarbeidet. Feilaktig informasjon om taktekke eller takets tekniske stand kan gi mer kostnader som må dekkes av kunden
 • Spesielle taktyper som takpanner eller eternittplater, prises separat og følger spesielle betingelser. Hvis installasjonen ikke skjer under normale forhold, eller forutsetningene over ikke er innfridd, kommer prisen for solcelleanlegget til å minske eller øke i overensstemmelse med de faktiske kostnadene.


c) Tilpasning og justeringer
Justering av solcelleanleggets størrelse (f.eks. antall solcellepaneler) eller konfigurasjon (f.eks. bruk av panel optimerer) kan forekomme hvis takets beskaffenhet, utforming eller konstruksjon medfører at takflaten som er tilgjengelig for montering av solcellepaneler økes eller reduseres. Solcellekraft har som målsetting å avklare behov for slike endringer før oppstart av installasjonsarbeidet, men mindre endringer kan av og til kreves under arbeidet. Prisen vil da kunne minske eller øke i overensstemmelse med kostnadene for endringene. Økning i størrelse og pris skal godkjennes av kjøper.

Ved bruk av panel optimerer skal kostnaden for disse inkludert installasjon betales av kunden, men kunden skal alltid gi sitt samtykke før panel optimerer installeres.

d) Nettilknytning og bytte av strømmåler
Kostnader knyttet til krav fra netteier inkludert eventuelt bytte av strømmåler, inngår ikke i prisen.

e) Befaringer før installering
Befaring før installasjon er ikke inkludert i prisen.

f) Systemforhold
Solcelleanlegget er balansert mellom likestrøms-effekten som leveres fra solcellepanelene og inverterens vekselstrømseffekt. I mange tilfeller er inverteren dimensjonert for en noe lavere effekt enn solcellepanelenes ytelse for å optimalisere årsproduksjonen av energi fra solcelleanlegget. Dette kan resultere i en utjevning av høye topper i energiproduksjonen på spesielt solfylte dager, dette er helt normalt og bevisst for å optimalisere den årlige totale energiproduksjonen.

Spesielle betingelser

a) Innledning
Følgende betingelser gjelder for enkeltprosjekter angitt i punktene a–e nedenfor, og gjelder sammen med de generelle betingelsene. Ved en eventuell konflikt har de spesielle betingelsene forrang.

b) Nedfelte paneler
I prisen inngår fjerning av takstein og annet takmateriale på det utpekte panelområdet. Hvis installasjonen skjer på nylagt tak, må taket være utstyrt med fester for solcellepaneler. Solcellekraft forbeholder seg retten til å ikke levere solcelleanlegg med nedfelte paneler. Nedfelte paneler må alltid avtales i forkant av installasjon.

c) Takpanner
Ved installasjon av et solcelleanlegg på et tak med takpanner kan bulker (slissing) medfør tap av produktgaranti fra takprodusenten. Solcellekraft er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av bulker eller tap av produktgaranti.

d) Tak med asbestholdige plater
Ved tilstedeværelse av asbest, f.eks. i form av eternitplater, vil ekstrakostnader oppstå på grunn av fjerning og arbeid i asbestmiljø. Dette faktureres kunden separat. Solcellekraft forbeholder seg retten til å kansellere avtaler med kunder hvor taket inneholder asbestholdige materialer.

e) Solcellepanel
På nybygde hus og bygninger, eller på hus hvor eksisterende taktekke allerede er fjernet vil prisen reflektere dette. Levetidsgarantien for soltakpanel forutsetter at det ikke tråkkes eller på annen måte ferdes på Solpaneler.

f) Panel optimerer
I prosjekt hvor det installeres panel optimerer, inngår ikke ytelses overvåkning av solcellepanelene på panelnivå i prisen.

Kredittsjekk

Solcellekraft har rett til å foreta en kredittsjekk av kunden. Solcellekraft kan kreve at kunden betaler for installasjonen eller stiller sikkerhet for full betaling ved forfall før oppstart.

Fakturering og betaling

Solcellekraft fakturerer kunden ved oppstart av montering av solcelleanlegget. Kunden skal betale 30% ved oppstart og resterende 70% innen 10 dager etter oppstart av arbeid. Dette fremgår også av faktura Ved forsinket betaling skal kunden betale forsinkelsesrente i samsvar med gjeldende lovgivning om forsinket betaling. For Solstrøm gjelder egne betalingsbetingelser som er beskrevet i kjøpsavtalen.

Kundens ansvar

a) Utveksling av informasjon
Kunden skal gi Solcellekraft eller våre underleverandører all relevant informasjon som trengs for å installere solcelleanlegget innenfor de tidsrammer som etableres ved kontraktsinngåelse. Kostnadsøkninger som følge av at feilaktig informasjon blir gitt til Solcellekraft eller underleverandør, eller at relevant informasjon ikke blir gitt innenfor etablerte tidsfrister, vil bli fakturert til kunden i sin helhet. Feilinformasjonen inkluderer, men er ikke begrenset til, feil eller villedende opplysninger om den tekniske tilstanden på kundens eiendom, taktekke, takvinkel, antall takflater og takets høyde.

b) Sikring av eiendommen
Etter installasjonen er det Kunden som er ansvarlig for sikker ferdsel på egen eiendom, inkludert eventuelt behov for snøfanger. Hvis kunden forespør om montering av snøfangere minst 14 dager før installeringen, kan dette utføres mot en ekstra kostnad dersom denne tjenesten er tilgjengelig. Solcellekraft forbeholder retten til å ikke montere snøfangere, og snøfangere er ikke inkludert i tilbudsprisen.

c) Tilgang til kundens eiendom
Kunden skal sikre at Solcellekraft og underleverandører har uhindret tilgang til kundens eiendom for installering av solcelleanlegget, herunder tilgang til kundens hus og byggestrøm. Kunden skal stå for nødvendig snørydding og lignende tiltak på eiendommen som er nødvendig for gjennomføring av installeringen. Kostnadsøkning som følge av begrensninger i tilgangen til kundens eiendom, vil bli fakturert til kunden i sin helhet.

Kunden skal også rette seg etter Solcellekrafts eller våre underleverandørers retningslinjer under installasjon av solcelleanlegget, herunder ikke benytte stillas eller andre adkomster til taket. Dersom kunden velger å inspisere arbeidet på tak gjøres dette på egen risiko.

d) Arbeid utført av kunden
Kundene kan ikke utføre deler av installasjonsarbeidet selv, og Solcellekraft gir ingen rabatt for arbeid som kunden utfører på eget initiativ.

e) Tillatelser og godkjenninger
Solcellekraft forplikter seg til å hjelpe kunden med å skaffe nødvendige tillatelser og godkjenninger fra relevante myndigheter og netteiere for å installere solcelleanlegget. For dette formålet skal kunden gi Solcellekraft og underleverandører nødvendig fullmakt til å opptre på vegne av kunden. Solcellekraft forbeholder seg retten å avslutte prosjekter der lokale myndigheter krever byggesøknad for installasjon av solcelleanlegg.

f) Melding til kundens forsikringsselskap
Kunden er ansvarlig for å melde fra til eget forsikringsselskap om installasjon av solcelleanlegget på kundens eiendom.

g) Salg av overskuddskraft
Kunden eier den kraften som solcelleanlegget produserer. Solcellekraft er ikke ansvarlig for salg av overskuddskraft.

Skader på kundens eiendom

Solcellekraft forplikter seg til å ta tilbørlig hensyn til kundens eiendom under installasjonen av solcelleanlegget. Solcellekraft påtar seg å kompensere for skader som oppstår utover det som er nødvendig for å gjennomføre arbeidet med installasjonen når skadene oppstår på grunn av uaktsomhet fra Solcellekrafts side.

a) Endringer som følge av installasjonen
Endringer i takets vann- og snøføring ved store nedbørsmengder kan forekomme etter installasjon av solcelleanlegget, herunder ujevn avglidning av snø fra taket eller overskyting av regnvann over takrenne. Spiker eller skruer kan trenge igjennom undertaket og bli synlige fra innsiden dersom taket er konstruert slik at dette oppstår. Dette er ikke å regne som skader på kundens eiendom som Solcellekraft er ansvarlig for å erstatte.

Kompensasjon

a) Direkte tap
Solcellekraft er ansvarlig for direkte tap som skyldes forsinket levering og mangler, dog ikke tap av pga tapt produksjon av strøm. Ved direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som kunden pådrar seg som følge av mangelen.

Solcellekraft er ikke ansvarlig for direkte tap dersom mangelen eller forsinkelsen skyldes forhold utenfor Solcellekrafts kontroll og som Solcellekraft ikke med rimelighet ventes å unngå. Solcellekraft er kun ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Solcellekrafts side.

b) Indirekte tap
Solcellekraft er ikke ansvarlig for indirekte tap for kunden oppstått som en følge av forsinkelse av leveranser eller mangler hvis ikke dette har oppstått på grunn av grov uaktsomhet eller forsett fra Solcellekrafts side. Ved indirekte tap menes blant annet tapt fortjeneste som følge av at solcelleanlegget ikke kan brukes som forventet.

c) Disclaimer
Solcelleanlegget er ikke kundens primære energikilde. Solcellekraft er derfor ikke ansvarlig for tap som oppstår direkte eller indirekte på grunn av strømbrudd. Når strømmen i nettet forsvinner, vil solcelleanlegget slå seg av automatisk.

Ethvert arbeid på solcelleanlegget skal utføres av autorisert personell. Solcellekraft er derfor ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som oppstår som følge av blant annet reparasjon og vedlikehold utført av uautorisert personell.

Oppsigelse

a) Oppsigelse fra kundens side
Kunden kan avbestille installasjonen uten kostnad 14 dager før avtalt installasjonsdato.

Kunden kan avbestille installeringen mot betaling av et avbestillingsgebyr på 2 % av den totale kjøpesummen etter 14 dager før og frem til avtalt installasjonsdato.

Dersom kunden avbestiller installasjonen etter avtalt starttidspunkt, skal kunden dekke utgifter for arbeid som er gjennomført og som ikke kan reverseres.

b) Annullering og oppsigelse fra Solcellekrafts side
Solcellekraft kan si opp avtalen eller avbryte installasjonen uten kostnad hvis installasjonen ikke kan fullføres på grunn av omstendigheter som ligger utenfor Solcellekrafts kontroll og/eller kompliserer installasjonsprosessen og/eller fører til økte kostnader.

Tvister

Tvister mellom Kunden og Solcellekraft bør løses i minnelighet. Hvis dette ikke er mulig, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler, innenfor jurisdiksjonen til Bergen Tingrett. Jurisdiksjon er ikke bindende for privatkunder.

Avtale sendes ut sammen med faktura til kundene.