Betingelser for solcellekjøp

Betingelser for kjøp av Solcelleanlegg

Disse betingelsene («Betingelser») gjelder avtaler mellom Solcellekraft AS («Solcellekraft») og den enkelte kunde om innkjøp og installasjon av et komplett solcelleanlegg («Solcelleanlegget»).

Personvern

Solcellekraft er ansvarlig for personopplysninger som behandles på grunnlag av denne avtalen om innkjøp og installasjon av Solcelleanlegget. Solcellekraft behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende juridiske og regulatoriske krav og i henhold til eventuelle tiltak fra offentlige myndigheter. For å lese mer om hvordan Solcellekraft behandler dine personopplysninger, vennligst se vår personvernerklæring her

Prosjektering og samsvarserklæring

Vi står for prosjektering av Solcelleanlegget, og har avtale med utførende elektriker, som står for samsvarserklæring i henhold til regelverk. Dette betyr at kunde får et godkjent anlegg i samsvar med Norsk regelverk.

Priser og forutsetninger

Priser fremgår av ordredokument eller kjøpekontrakt mellom Solcellekraft og kunden. Prisen omfatter, dersom annet ikke er avtalt, installasjon av et fullstendig solcelleanlegg, inkludert alt materiale, arbeid, elektriker, tillatelser og igangkjøring, med mindre annet er angitt i kjøpsavtalen. Prisen omfatter ikke eventuelle avgifter forbundet med søknad om byggetillatelse i de tilfellene der dette kreves av lokale myndigheter.

Prisen omfatter ikke kostnader til kraftselskap (Nettleverandør) for avgifter de tar i forbindelse med skifte av strømmåler, godkjenning, tilkobling til nett, eller andre kostnader de belaster kunden for..

Prisene er basert på at installasjonen gjøres under normale forhold hvor følgende forutsetninger er gjeldende:

 • Inverter plasseres og tilkobles det elektriske anlegget i samme bygning som solcelleanlegget, og plasseres ute, eller i samme eller tilstøtende rom som sikringsskapet eller fordelingen (maksimalt 10m kabelstrekk fra sikringskap)
 • Inverter monteres i eller utenpå samme bygning som solcellepanelene, og kabel trekkes den enkleste og mest hensiktsmessige føringsvei
 • Kabling både utendørs og innendørs trekkes utenpå vegger.
 • Skjulte kabler, innendørs eller utendørs er ikke inkludert i prisen, men ved enkelte installasjoner benytter installatør rør for fremføring av kabler.
 • Eksisterende kabelrør brukes hvis det er hensiktsmessig
 • Sikringskap, hovedsikringer, fordelinger og eventuelle delkretser er tilstrekkelig dimensjonert
 • Sikringsskapet tilfredsstiller eksisterende regulatoriske krav og har tilstrekkelig med plass. Hvis det eksisterende sikringsskapet må utbedres eller et nytt sikringsskap må installeres, vil kunden faktureres for alle tilleggskostnader separat.
 • Taket er egnet for montering av solcelleanlegget, og er i normal god stand
 • Dersom takstein er spikret, vil det normalt kreves et tillegg for ekstra arbeid på kr. 150,- pr. takfeste, og i tillegg må kunde påse at det er takstein på stedet som kan benyttes for takstein som må skiftes. Ved arbeid med å ta av takstein som er spikret, vil det, der takfester skal plasseres, være fare for at takstein må skiftes. Det betyr at det må være tilgjengelig takstein for alle takfester, normalt 48 takfester pr. 20 panel.
 • Kunden har oppgitt riktig taktekke til Solcellekraft under planleggingsarbeidet. Feilaktig informasjon om taktekke eller takets tekniske stand kan gi mer kostnader som må dekkes av kunden
 • Takstein (enkelt og dobbelkrummet som ikke er spikret), ståltak, papptak, shingel eller tilsvarende regnes som «normal» Andre taktyper kan medføre ekstra kostnader.
 • Ved snø eller is på tak, vil vi normalt avvente montering til den er borte. Vi ønsker derfor også informasjon fra kunde på dette, når avtalt monteringstid nærmer seg.
 • Hvis installasjonen ikke skjer under normale forhold, eller forutsetningene over ikke er innfridd, kan prisen for solcelleanlegget minske eller øke i overensstemmelse med de faktiske kostnadene basert på en timepris på kr. 700,- + mva. pr time..

Størrelse

Justering av solcelleanleggets størrelse (f.eks. antall solcellepaneler) eller konfigurasjon (f.eks. bruk av Optimizer) kan forekomme hvis takets beskaffenhet, utforming eller konstruksjon medfører at takflaten som er tilgjengelig for montering av solcellepaneler økes eller reduseres.

Solcellekraft har som målsetting å avklare behov for slike endringer før oppstart av installasjonsarbeidet, men mindre endringer kan av og til kreves under arbeidet.

Med mindre endringer menes under 5% av totalpris.

Prisen vil da kunne minske eller øke i overensstemmelse med kostnadene for endringene. Økning i størrelse og pris skal godkjennes av kjøper.

Ved bestilling av ekstra Optimizer skal kostnaden for disse inkludert installasjon betales av kunden, men kunden skal alltid gi sitt samtykke før Optimizer installeres.

Diverse
Kostnader knyttet til krav fra netteier inkludert eventuelt bytte av strømmåler, inngår ikke i prisen. Befaring før installasjon er ikke inkludert i prisen.

Invertere kan i spesielle tilfeller være dimensjonert for en noe lavere effekt enn solcellepanelenes ytelse for å optimalisere årsproduksjonen (kost/nytte) av energi fra solcelleanlegget. Dette er helt normalt og bevisst for å optimalisere den årlige totale energiproduksjonen i forhold til kostnad på Inverter. Dette betyr at anlegget kunne produsert noe mer i korte perioder med en større Inverter, men at kostnad ved denne ikke kan forsvares innen et rimelig tidsperspektiv med økt inntjening.

Spesielle betingelser

Normalt gjelder installasjon for «normale» tak av takstein, ståltak (bølgeblikk) papp og shingel tak. Andre takflater, eksempel torvtak, skifertak, spikret takstein mm, vil kunne medføre ekstra kostnad eller egne betingelser.

Ved tilstedeværelse av material som inneholder asbest, vil ekstrakostnader oppstå på grunn av fjerning og arbeid i asbestmiljø. Dette faktureres kunden separat. Solcellekraft forbeholder seg retten til å kansellere avtaler med kunder hvor taket inneholder asbestholdige materialer.

Spesiell overvåkning av enkelt panel med Optimizer

I prosjekt hvor det installeres Optimizer, inngår ikke ytelses overvåkning av solcellepanelene på panelnivå i prisen. Dette kan imidlertid bestilles dersom det er ønskelig. På enkelte Invertere som Solaredge, vil imidlertid overvåking av det enkelte panel inngå.

Kredittsjekk

Solcellekraft har rett til å foreta en kredittsjekk av kunden. Solcellekraft kan kreve at kunden betaler for installasjonen eller stiller sikkerhet for full betaling ved forfall før oppstart.

Betaling og fakturering

Solcellekraft fakturerer kunden ca. 14 dager før oppstart av montering av solcelleanlegget. Kunden skal betale 1/3 ved fakturering, 1/3 ved oppstart og resterende 1/3 når arbeid er utført. Dette fremgår også av faktura. Ved forsinket betaling skal kunden betale forsinkelsesrente i samsvar med gjeldende lovgivning om forsinket betaling.

Kundens ansvar

Kunden skal gi Solcellekraft eller våre underleverandører all relevant informasjon som etterspørres ved utsending av ordrebekreftelse, normalt innen en uke fra tilsendt ordrebekreftelse.

Kostnadsøkninger som følge av at feilaktig informasjon blir gitt til Solcellekraft, elektriker eller underleverandør, eller at relevant informasjon ikke blir gitt innenfor etablerte tidsfrister, vil kunne bli fakturert til kunden i sin helhet. Feilinformasjonen inkluderer, men er ikke begrenset til, feil eller villedende opplysninger om den tekniske tilstanden på kundens eiendom, taktekke, takvinkel, antall takflater og takets høyde.


Etter installasjonen er det Kunden som er ansvarlig for sikker ferdsel på egen eiendom, inkludert eventuelt behov for snøfanger. Solcellekraft kan bistå i montering av snøfangere på forespørsel.


Kunden skal sikre at Solcellekraft og underleverandører har uhindret tilgang til kundens eiendom for installering av solcelleanlegget, herunder tilgang til kundens hus og strøm eller byggestrøm. Kunden skal stå for nødvendig snørydding og lignende tiltak på eiendommen som er nødvendig for gjennomføring av installeringen. Kostnadsøkning som følge av begrensninger i tilgangen til kundens eiendom, vil bli fakturert til kunden i sin helhet.

Kunden skal også rette seg etter Solcellekraft eller våre underleverandørers retningslinjer under installasjon av solcelleanlegget, herunder ikke benytte stillas eller andre adkomster til taket.

Kundene kan ikke utføre deler av installasjonsarbeidet selv, og Solcellekraft gir ingen rabatt for arbeid som kunden utfører på eget initiativ, med mindre dette er avtalt skriftlig mellom partene.

Solcellekraft forplikter seg til å hjelpe kunden med å skaffe nødvendige tillatelser og godkjenninger fra relevante myndigheter og netteiere for å installere solcelleanlegget.

Solcellekraft forbeholder seg retten å avslutte prosjekter der lokale myndigheter krever byggesøknad for installasjon av solcelleanlegg.

Kunden er ansvarlig for å melde fra til eget forsikringsselskap om installasjon av solcelleanlegget på kundens eiendom.

Kunden er selv ansvarlig for salg av overskuddskraft.

Kommunal godkjenning

Kunde er selv ansvarlig for kommunale godkjenninger som kreves for montering av Solcelleanlegg. Vi kan imidlertid være behjelpelig med å undersøke dette, på forespørsel fra kunde. Normalt er det krav til at anlegg må monteres 4 meter fra nabo eiendom. Dersom anlegg er nærmere, kan det kreves godkjenning av Kommune. Dette kan man sjekke i Plan og bygningsetat (eller tilsvarende) i kommunen der man bor.

Dersom vi igangsetter arbeid, eller det det i ettertid blir krav fra Kommune om fjerning eller endringer på montert og prosjektert anlegg, eller det viser seg at det ikke er godkjent og må fjernes, vil dette være kundens sitt ansvar. Ekstra kostnader dette medføres vil da i sin helhet måtte dekkes av kunde.

Skader på eiendom

Solcellekraft forplikter seg til å ta hensyn til kundens eiendom under installasjonen av solcelleanlegget. Solcellekraft påtar seg å kompensere for skader som oppstår utover det som er nødvendig for å gjennomføre arbeidet med installasjonen når skadene oppstår på grunn av uaktsomhet fra Solcellekrafts side.

Endringer i takets vann- og snøføring ved store nedbørsmengder kan forekomme etter installasjon av solcelleanlegget, herunder ujevn avglidning av snø fra taket eller overskyting av regnvann over takrenne. Spiker eller skruer kan trenge igjennom undertaket og bli synlige fra innsiden dersom taket er konstruert slik at dette oppstår.

Dette er ikke å regne som skader på kundens eiendom som Solcellekraft er ansvarlig for å erstatte.

Garanti på utstyr

Solcellekraft gir 5 års garanti på Invertere og 15 år på Solcellepanel. Solcellepanel har i tillegg 25 års effekt garanti i henhold til produktblad. Enkelte invertere kan ha lengre garanti, dersom man betaler for dette. Dette vil fremgå av ordre/faktura. Annet utstyr følger lovens krav til garanti og reklamasjon.

Ansvar

Solcellekraft er ansvarlig for direkte tap som skyldes forsinket levering og mangler, dog ikke tap av pga tapt produksjon av strøm. Ved direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som kunden pådrar seg som følge av mangelen. Ansvaret begrenser seg til NOK 10 000,-. Solcellekraft er ikke ansvarlig for direkte tap dersom mangelen eller forsinkelsen skyldes forhold utenfor Solcellekrafts kontroll og som Solcellekraft ikke med rimelighet ventes å unngå. Solcellekraft er kun ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Solcellekraft’s side.


Solcellekraft er ikke ansvarlig for indirekte tap for kunden oppstått som en følge av forsinkelse av leveranser eller mangler hvis ikke dette har oppstått på grunn av grov uaktsomhet eller forsett fra Solcellekrafts side. Ved indirekte tap menes blant annet tapt fortjeneste som følge av at solcelleanlegget ikke kan brukes som forventet.

Ethvert arbeid på solcelleanlegget skal utføres av autorisert personell. Solcellekraft er derfor ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som oppstår som følge av blant annet reparasjon og vedlikehold utført av uautorisert personell.

Oppsigelse

Kunden kan avbestille installasjonen uten kostnad 14 dager før avtalt installasjonsdato.

Kunden kan avbestille installeringen mot betaling av et avbestillingsgebyr på 3 % av den totale kjøpesummen etter 14 dager før og frem til avtalt installasjonsdato.

Dersom kunden avbestiller installasjonen etter avtalt starttidspunkt, skal kunden dekke utgifter for arbeid som er gjennomført og som ikke kan reverseres.

Solcellekraft kan si opp avtalen eller avbryte installasjonen uten kostnad hvis installasjonen ikke kan fullføres på grunn av omstendigheter som ligger utenfor Solcellekrafts kontroll og/eller kompliserer installasjonsprosessen og/eller fører til økte kostnader.

Tvister

Tvister mellom Kunden og Solcellekraft bør løses i minnelighet. Hvis dette ikke er mulig, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler, innenfor jurisdiksjonen til Bergen Tingrett.

Avtale sendes ut sammen med faktura til kundene.