Betingelser for solcellekjøp

Betingelser for kjøp av Solcelleanlegg

Disse betingelsene («Betingelser») gjelder avtaler mellom Solcellekraft AS («Solcellekraft») og den enkelte kunde om innkjøp og installasjon av et komplett solcelleanlegg («Solcelleanlegget»). I og med at vi leverer forskjellige typer installasjoner, vil kun det som er relevant for den spesifikke installasjonen gjelde.

Ordre er bindende når kunde har signert ordre og betingelser med BankID, eller på annen måte skriftlig bekreftet.

Personvern

Solcellekraft er ansvarlig for personopplysninger som behandles på grunnlag av denne avtalen om innkjøp og installasjon av Solcelleanlegget. Solcellekraft behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende juridiske og regulatoriske krav og i henhold til eventuelle tiltak fra offentlige myndigheter. For å lese mer om hvordan Solcellekraft behandler dine personopplysninger, vennligst se vår personvernerklæring her

Priser og forutsetninger

Priser fremgår av ordredokument eller kjøpekontrakt mellom Solcellekraft og kunden. Prisen omfatter, dersom annet ikke er avtalt, installasjon av et fullstendig solcelleanlegg, inkludert alt materiale, arbeid, elektriker, tillatelser og igangkjøring. Prisen er basert på dagens valutakurs, og endringer i valuta, samt prisendringer fra leverandør på over 5%, kan påvirke pris på utstyr i leveranse, dersom det går over 30 dager fra bestilling til levering, og varer som benyttes har endret pris p.g.a. dette. Prisen omfatter ikke eventuelle avgifter forbundet med søknad om byggetillatelse i de tilfellene der dette kreves av lokale myndigheter.

Prisen omfatter ikke kostnader til kraftselskap (Nettleverandør) for avgifter de tar i forbindelse med skifte av strømmåler, godkjenning, tilkobling til nett, eller andre kostnader de belaster kunden for.

Prisene er basert på at installasjonen gjøres under normale forhold hvor følgende forutsetninger er gjeldende:

 • Inverter plasseres og tilkobles det elektriske anlegget i samme bygning som solcelleanlegget, og plasseres ute, eller i samme eller tilstøtende rom som sikringsskapet eller fordelingen. Det er hensyntatt inntil 10 meter med kabel fra inverter til sikringskap. Kabling utover dette kan medføre ekstra kostnad.
 • Inverter monteres i eller utenpå samme bygning som solcellepanelene, og kabel trekkes den enkleste og mest hensiktsmessige føringsvei
 • Kabling både utendørs og innendørs trekkes utenpå vegger.
 • Skjulte kabler, innendørs eller utendørs er ikke inkludert i prisen, men ved enkelte installasjoner benytter installatør rør for fremføring av kabler.
 • Eksisterende kabelrør brukes hvis det er hensiktsmessig
 • Sikringskap, hovedsikringer, fordelinger og eventuelle delkretser er tilstrekkelig dimensjonert
 • Sikringsskapet tilfredsstiller eksisterende regulatoriske krav og har tilstrekkelig med plass. Hvis det eksisterende sikringsskapet må utbedres eller et nytt sikringsskap må installeres, vil kunden faktureres for alle tilleggskostnader separat.
 • Taket er egnet for montering av solcelleanlegget, og er i normal god stand
 • Dersom takstein er spikret, vil det normalt kreves et tillegg for ekstra arbeid på kr. 150,- pr. takfeste, og i tillegg må kunde påse at det er takstein på stedet som kan benyttes for takstein som må skiftes. Ved arbeid med å ta av takstein som er spikret, vil det, der takfester skal plasseres, være fare for at takstein må skiftes. Det betyr at det må være tilgjengelig takstein for alle takfester, normalt 48 takfester pr. 20 panel.
 • Kunden har oppgitt riktig taktekke til Solcellekraft under planleggingsarbeidet. Feilaktig informasjon om taktekke eller takets tekniske stand kan gi mer kostnader som må dekkes av kunden
 • Takstein (enkelt og dobbelkrummet som ikke er spikret), ståltak, papptak, shingel eller tilsvarende regnes som «normal» Andre taktyper kan medføre ekstra kostnader.
 • Ved snø eller is på tak, vil vi normalt avvente montering til den er borte. Vi ønsker derfor også informasjon fra kunde på dette, når avtalt monteringstid nærmer seg.
 • Normal installasjon, betyr også at det ikke er andre hindringer, eks. Flaggermus (fredet) eller andre dyr/innsekter som er fredet, eller til hinder for installasjon. Ekstra arbeid med dette vil være kunde sitt ansvar, og belastes 100% men kostnad som påløper. Dersom Solcelleanlegg bare delvis fullføres, eller kanselleres p.g.a. dette, vil medgått tid, materiell og kostnad belastes kunde.
 • Hvis installasjonen ikke skjer under normale forhold, eller forutsetningene over ikke er innfridd, kan prisen for solcelleanlegget minske eller øke i overensstemmelse med de faktiske kostnadene basert på en timepris på kr. 700,- + mva. pr time.
 • Solceller monteres hensiktsmessig, i henhold til prosjektering og monterinsbeskrivelser fra produsent. I noen tilfeller vil det komme avstand mellom rader med Solcellepanel (åpning), på grunn av plassering av tak-fester i forhold til takstein. Dette for å følge produsentens krav til montering. Dette vil ikke være grunn for reklamasjon.
 • Det aksepteres ved montering på uthus, lover, naust o.l., der avstander mellom takbjelker, avviker fra normal bygge standard. For å montere anlegget kan det være nødvendig å montere panel liggende, for å holde produsentens krav til montering. I slike tilfeller vil det komme et tillegg på kr. 150,- pr. panel for ekstra arbeid med dette. Det kan også medføre at antall panel endres. Eventuell økning eller reduksjon av antall paneler vil øke eller redusere faktura tilsvarende. Økning av antall panel skal godkjennes av kunde før montering.
 • Solcellepanel kan ha forskjellige fargenyanser. Enkeltpanel kan være noe lysere, eller mørkere enn andre. Dette kan ha flere årsaker, i og med at det er elektriske komponenter den enkelte celle består av. Fargenyanser vil ikke være grunn for reklamasjon.
 • WIFI dekning der inverter plasseres må være minimum 3 strek på telefon. Dersom det er svakere signal, vil det i noen tilfeller ikke være mulig å tilkoble anlegget til App og Wifi. Dette vil ikke være grunn for reklamasjon. Løsning vil være at kunde har en wifi forsterker, som gjør at dekning er god.
 • Kabler og rør i overgang fra tak til vegg vil være i forskjellige farger. Dette på grunn av fargekoder som benyttes på strømførende ledninger. Det er ikke mulig å velge farger på disse. Løsning kan være å male disse for mindre synlighet.
 • Monteres Inverter inne, er det påbudt med sikkerhets bryter før kabel går inn i bygning. Denne må merkes, og plasseres slik at brannvesen kan slå den av.
 • Vårt utgangspunkt er å gjøre installasjonen best mulig, og samtidig mest mulig hensiktsmessig og faglig forsvarlig. Anlegget skal stå i 30-50 år.

Produkter og montering

Tak-løsning

 • Vi har 2 typer monteringer i forbindelse med takmontering
  • Utenpåliggende Solceller, som monteres utenpå eksisterende tak, Normalt er dette takstein, Shingel, takpapp, stålplater, ståltakplater. Skifer, Protan, Sarnafil og integrert takmontering har spesielle priser og spesielle løsninger. Dette må avklares i forkant av montering.
   • Spikret takstein, se punkt over.
  • Integrerte montering av Solceller. Her skal eksisterende ytter-tak være fjernet. (Takstein o.l.) Våre priser er beregnet på montering på eksisterende lekter, som er montert i henhold til monteringsanvisning, og beslag inntil 30 cm rundt Solcellepanel.
   • Dersom vi skal fjerne eksisterende tak og montere lekter, vil dette komme som et ekstra punkt, og egen pris på faktura.
 • Solcellekraft forbeholder seg retten til å avbryte og kansellere prosjekter, uten kostnader for Solcellekraft, på tak med asbestholdige materialer

Integrerte solceller

 • Monterining av integrerte Solcellepanel, er normalt lagt som erstatning til vanlig takstein. I overganger til takstein, legges beslag e.l.
 • Dersom det er annet tak enn takstein, må dette avklares med Solcellekraft i forkant. Det kan medføre ekstra kostnader, og ekstra beslag fra blikkenslager. Kostnader til dette blir belastet kunde.
 • Montering av integrerte Solceller, krever at lekter legges i henhold til monteringsanvisning, og at det er klargjort for montering.

Størrelse

Justering av solcelleanleggets størrelse (f.eks. antall solcellepaneler) eller konfigurasjon (f.eks. bruk av Optimizer) kan forekomme hvis takets beskaffenhet, utforming eller konstruksjon medfører at takflaten som er tilgjengelig for montering av solcellepaneler økes eller reduseres.

Solcellekraft har som målsetting å avklare behov for slike endringer før oppstart av installasjonsarbeidet, men mindre endringer kan av og til kreves under arbeidet.

Med mindre endringer menes under 5% av totalpris.

Prisen vil da kunne minske eller øke i overensstemmelse med kostnadene for endringene. Økning i størrelse og pris skal godkjennes av kjøper.

Ved bestilling av ekstra Optimizer skal kostnaden for disse inkludert installasjon betales av kunden, men kunden skal alltid gi sitt samtykke før Optimizer installeres.

Diverse
Kostnader knyttet til krav fra netteier inkludert eventuelt bytte av strømmåler, inngår ikke i prisen. Befaring før installasjon er ikke inkludert i prisen.

Invertere kan i spesielle tilfeller være dimensjonert for en noe lavere effekt enn solcellepanelenes ytelse for å optimalisere årsproduksjonen (kost/nytte) av energi fra solcelleanlegget. Dette er helt normalt og bevisst for å optimalisere den årlige totale energiproduksjonen i forhold til kostnad på Inverter. Dette betyr at anlegget kunne produsert noe mer i korte perioder med en større Inverter, men at kostnad ved denne ikke kan forsvares innen et rimelig tidsperspektiv med økt inntjening.

Spesielle betingelser

Normalt gjelder installasjon for «normale» tak av takstein, ståltak (bølgeblikk) papp og shingel tak. Andre takflater, eksempel torvtak, skifertak, spikret takstein mm, vil kunne medføre ekstra kostnad eller egne betingelser.

Ved tilstedeværelse av material som inneholder asbest, vil ekstrakostnader oppstå på grunn av fjerning og arbeid i asbestmiljø. Dette faktureres kunden separat. Solcellekraft forbeholder seg retten til å kansellere avtaler med kunder hvor taket inneholder asbestholdige materialer, uten ekstra.

Spesiell overvåkning av enkelt panel med Optimizer

I prosjekt hvor det installeres Optimizer, inngår ikke ytelses overvåkning av solcellepanelene på panelnivå i prisen. Dette kan imidlertid bestilles dersom det er ønskelig. På enkelte Invertere som Solaredge, vil imidlertid overvåking av det enkelte panel inngå.

Kredittsjekk

Solcellekraft har rett til å foreta en kredittsjekk av kunden. Solcellekraft kan kreve at kunden betaler for installasjonen eller stiller sikkerhet for full betaling ved forfall før oppstart.

Betaling og fakturering

Solcellekraft fakturerer kunden for hele anlegget ca. 14 dager før oppstart av montering av solcelleanlegget. Faktura forfaller som følger, kunde skal betale 1/3 ved fakturering, 1/3 ved oppstart av arbeid og resterende 1/3 når arbeid er utført og anlegg er ferdig montert. Dette fremgår også normalt av faktura. Ved forsinket betaling skal kunden betale forsinkelsesrente i samsvar med gjeldende lovgivning om forsinket betaling.

Kundens ansvar

Kunden skal gi Solcellekraft eller våre underleverandører all relevant informasjon som etterspørres ved utsending av ordrebekreftelse, normalt innen en uke fra tilsendt ordrebekreftelse.

Kostnadsøkninger som følge av at feilaktig informasjon blir gitt til Solcellekraft, elektriker eller underleverandør, eller at relevant informasjon ikke blir gitt innenfor etablerte tidsfrister, vil kunne bli fakturert til kunden i sin helhet. Feilinformasjonen inkluderer, men er ikke begrenset til, feil eller villedende opplysninger om den tekniske tilstanden på kundens eiendom, taktekke, takvinkel, antall takflater og takets høyde.


Etter installasjonen er det Kunden som er ansvarlig for sikker ferdsel på egen eiendom, inkludert eventuelt behov for snøfanger. Solcellekraft kan bistå i montering av snøfangere på forespørsel.


Kunden skal sikre at Solcellekraft og underleverandører har uhindret tilgang til kundens eiendom for installering av solcelleanlegget, herunder tilgang til kundens hus og strøm eller byggestrøm. Kunden skal stå for nødvendig snørydding og lignende tiltak på eiendommen som er nødvendig for gjennomføring av installeringen. Kostnadsøkning som følge av begrensninger i tilgangen til kundens eiendom, vil bli fakturert til kunden i sin helhet.

Kunden skal også rette seg etter Solcellekraft eller våre leverandørers retningslinjer under installasjon av solcelleanlegget, herunder ikke benytte stillas eller andre adkomster til taket.

Kundene kan ikke utføre deler av installasjonsarbeidet selv, og Solcellekraft gir ingen rabatt for arbeid som kunden utfører på eget initiativ, med mindre dette er avtalt skriftlig mellom partene.

Solcellekraft forplikter seg til å hjelpe kunden med å skaffe nødvendige tillatelser og godkjenninger fra relevante myndigheter og netteiere for å installere solcelleanlegget.

Solcellekraft forbeholder seg retten å avslutte prosjekter der lokale myndigheter krever byggesøknad for installasjon av solcelleanlegg.

Kunden er ansvarlig for å melde fra til eget forsikringsselskap om installasjon av solcelleanlegget på kundens eiendom.

Kunde er selv ansvarlig for søknad om Enovastøtte. Tilbud kan være utført med pris etter Enovastøtte, men det betinger at kunden er innenfor de retningslinjer som Enova har for støtte. Det er kunden sitt ansvar å sette seg inn i regler om Enovastøtte. Dersom regler endres, eller kunde ikke er innenfor regelverket til å få Enovastøtte, vil dette være kunde sitt ansvar.

Kunden er selv ansvarlig for salg av overskuddskraft.

Kommunal godkjenning

Kunde er selv ansvarlig for kommunale godkjenninger som kreves for montering av Solcelleanlegg. Vi kan imidlertid være behjelpelig med å undersøke dette, på forespørsel fra kunde. Normalt er det krav til at anlegg må monteres 4 meter fra nabo eiendom. Dersom anlegg er nærmere, kan det kreves godkjenning av Kommune. Dette kan man sjekke i Plan og bygningsetat (eller tilsvarende) i kommunen der man bor.

Dersom vi igangsetter arbeid, eller det det i ettertid blir krav fra Kommune om fjerning eller endringer på montert og prosjektert anlegg, eller det viser seg at det ikke er godkjent og må fjernes, vil dette være kundens sitt ansvar. Ekstra kostnader dette medføres vil da i sin helhet måtte dekkes av kunde.

Skader på eiendom

Solcellekraft forplikter seg til å ta hensyn til kundens eiendom under installasjonen av solcelleanlegget. Solcellekraft påtar seg å kompensere for skader som oppstår utover det som er nødvendig for å gjennomføre arbeidet med installasjonen når skadene oppstår på grunn av uaktsomhet fra Solcellekrafts side.

Endringer i takets vann- og snøføring ved store nedbørsmengder kan forekomme etter installasjon av solcelleanlegget, herunder ujevn avglidning av snø fra taket eller overskyting av regnvann over takrenne. Spiker eller skruer kan trenge igjennom undertaket og bli synlige fra innsiden dersom taket er konstruert slik at dette oppstår.

Dette er ikke å regne som skader på kundens eiendom som Solcellekraft er ansvarlig for å erstatte.

Garanti

 • Det er 5 års reklamasjonsrett på arbeid utført Solceellekraft eller Solcellekrafts installasjonspartnere.
 • Kunden er ansvarlig for at reklamasjon meldes Solcellekraft snarest og innen rimelig tid og til å minimere følgende av skade. Reklamasjoner som ikke meldes innen rimelig tid dekkes ikke.
 • Garantiperioden starter når anlegget er montert og produserer.
 • Garanti faller bort dersom kunde eller annet personell som ikke er godkjent av Solcellekraft utfører arbeid på hele eller deler av Solcelleanlegg etter overlevering.
 • Solcellekraft har 5 års garanti på arbeid, Invertere, Solcellepanel, kabler og monteringsutstyret som benyttes. Annet utstyr følger lovens krav til garanti og reklamasjon. Dette gjelder fra dato anlegg er levert.
 • I produktgarantiperioden garanterer Solcellekraft at de ovennevnte produktene fungerer som de skal og er frie for produksjonsfeil.
 • Dersom produkter blir defekte eller svikter i løpet av produktgarantiperioden erstattes eller repareres disse etter Solcellekrafts skjønn.
 • Solcellekrafts produktgaranti dekker kun direkte og nødvendige kostnader for å reparere eller erstatte produktene med mangler.
 • Kunden er ansvarlig for alle direkte kostnader som Solcellekraft pådrar seg i forbindelse med et feil eller urettmessig garantikrav fra Kunden.
 • Garanti faller bort dersom kunde eller annet personell som ikke er godkjent av Solcellekraft utfører arbeid på hele eller deler av Solcelleanlegg etter overlevering.
 • Produktgaranti, som går utover Solcellekrafts produktgaranti, som tilbys direkte fra produsenten, er normalt et anliggende mellom Kunden og produsenten. Imidlertid vil Solcellekraft være behjelpelig med å fremme krav overfor produsent. Merk at slike utvidede garantier kan i noen tilfeller forutsette at man registrerer produktet direkte hos produsent.
 • Solcellekraft garanterer at Solcelleanlegget har den spesifiserte nominelle likestrømseffekten. Det betyr også at Solcellekraft ikke gir garanti angående kraftproduksjonen.
 • Den anslåtte kraftproduksjonen som Solcellekraft oppgir, er basert på systemeffekten og tilgjengelige databaser for solinnstråling, klimadata og informasjon på sørvendt tak på Vestlandet. Dette er historiske data, og gir ingen garanti om fremtidig produksjon. Lokale data som ikke fanges opp i databaser, som eksempel lokale værvariasjoner, skitt på panel, skygge fra vegetasjon, bygningselementer eller andre lokale forhold vil kunne påvirke produksjon. Områder i Norge kan ha lavere og høyere produksjon.
 • Faktisk kraftproduksjon vil variere over tid, men vil under normale omstendigheter, se punkt over, levere som estimert i tilbud.
 • Alle produktene er følsomme for slitasje. Det kan også føre til redusert ytelse og produksjon over tid. En reduksjon i kraftproduksjonen som følge av normal slitasje, eller som ligger innenfor de data produsenten har oppgitt for maksimalt tap, må forventes.
 • Enhver produktgaranti som tilbys direkte fra produsenten er et anliggende mellom Kunden og produsenten. Merk at slike produktgarantier kan forutsette at Kunden registrerer produktet i henhold til produsentens fremgangsmåter.

Produkt garanti

Ytelsesgaranti

Overlevering

 • Leveranse av solcelleanlegget betyr at alt utstyret er korrekt og funksjonelt installert og testet.
 • Kunden er ansvarlig for å sørge for at strømnettet på eiendommen er i drift ved leveranse.
 • Idriftsettelse av solcelleanlegget, inkludert oppstart av produksjonen, skjer etter godkjenning fra lokale myndigheter, som den lokale netteieren. I enkelte tilfeller vil det ikke være mulig å sette Solcelleanlegget i drift på tidspunktet for leveransen, på grunn av krav fra lokale myndigheter eller netteiere.
 • Netteiere kan kreve at Kundens elektrisitetsmåler skiftes ut, eller andre pålegg, før solcelleanlegget settes i drift. Netteieren har eneansvar for denne prosessen, og Solcellekraft har ikke ansvar for eventuelle forsinkelser av kraftproduksjonen fra solcelleanlegget som skyldes at netteieren skifter ut elektrisitetsmåleren, andre pålegg, eller at nettet ikke leverer riktig spenning i henhold til Inverters spesifikasjoner.
 • Solcellekraft vil igangsette drift av anlegg så sant dette er mulig.
 • Dersom WIFI ikke fungerer, men anlegg produserer, anses anlegg for overlevert i og med at produksjon kan avleses på Inverter. Dersom feil med WIFI ligger på Solcellekraft eller Leverandør, skal selvsagt dette ordnes uten unødig forsinkelse.
 • Dersom ting utenfor Solcellekraft sin kontroll gjør at anlegg ikke kan igangsettes når det er ferdig montert, vil anlegget ansees som levert i henhold til betalingsbetingelser.
 • Alle dokumenter i forbindelse med Solcelleanlegget blir lagt in på nettstedet www.boligmappa.no Her vil du som kunde kunne logge deg inn og finne all informasjon. I Boligmappa, finner du all informasjon som er registrert på eiendommen.

Data og overvåkning

 • Tilkobling av solcelleanlegget til internett forutsetter at Kunden har WiFi-dekning der inverter installeres, og at WiFi-nettverkets navn og passord gjøres tilgjengelig for installatøren i løpet av installasjonen.
 • Hvis tilstrekkelig WiFi-dekning og signalstyrke ikke er tilgjengelig, har Kunden ansvar for å skaffe og gjennomføre internettilkobling for Solcelleanlegget. Merk at enkelte invertere ikke kan kobles til internett på annet vis enn via WiFi. Dersom det er dårlig dekning, kan dette normalt løses ved at man kjøper en ekstra forsterker til eksisterende WIFI nett.
 • Det er Kundens ansvar at internettilkoblingen fungerer.
 • Solcellekraft vil konfigurere inverter med riktig passord.
 • Solcellekraft er ikke ansvarlige for feilsøking i forbindelse med internettforbindelse.
 • Solcellekraft vil hjelpe Kunden med å registrere solcelleanlegget på inverter produsenten sin nettportal. Innsamling, lagring og bruk av data på produsentens portal er underlagt vilkår og betingelser fastsatt av den aktuelle produsenten, og er utelukkende et anliggende mellom produsenten og Kunden.
 • Kunder som ikke ønsker at solcelleanlegget skal registreres på vekselretterprodusentens nettportal må gi beskjed om dette. Da vil heller ikke produksjon kunne vises på egen app.
 • Solcellekraft har rett til å samle inn, lagre og bruke produksjonsdata fra solcelleanlegget etter eget skjønn og for å sjekke om det kommer alarmer eller varsler på anlegget. Se mer info i våre personvern retningslinjer.
 • Kunder kan benytte app til å finne produksjonsdata fra solcelleanlegget. Datatilgjengelighet på App forutsetter at alle internettilkoblinger fungerer som de skal, og at solcelleanlegget er konfigurert for vekselretterprodusentens portal i henhold til de oppgitte spesifikasjonene.
 • Solcellekraft garanterer ikke at dataintegrasjon med App fungerer til enhver tid.
 • Kunden gir Solcellekraft rett til å registrere solcelleanlegget, inkludert installasjonens adresse, på vekselretterprodusentens portal.
 • Kunden gir også Inverter-produsenten rett til å dele data tilgjengelig på nettportalen med Solcellekraft
 • Prosjekter som selges med Optimizer, inkluderer ikke overvåkning av ytelse på panelnivå, med mindre dette er spesifisert i ordre.

Ansvar ved forsinkelser

Solcellekraft er ansvarlig for direkte tap som skyldes forsinket levering og mangler, dog ikke tap av pga tapt produksjon av strøm i forbindelse med forsinkelser. Ved direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som kunden pådrar seg som følge av mangelen.

Solcellekraft er ikke ansvarlig for direkte tap dersom mangelen eller forsinkelsen skyldes forhold utenfor Solcellekrafts kontroll og som Solcellekraft ikke med rimelighet ventes å unngå. Solcellekraft er kun ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Solcellekrafts side.
Solcellekraft er ikke ansvarlig for indirekte tap for kunden oppstått som en følge av forsinkelse av leveranser eller mangler hvis ikke dette har oppstått på grunn av grov uaktsomhet eller forsett fra Solcellekrafts side. Ved indirekte tap menes blant annet tapt fortjeneste som følge av at solcelleanlegget ikke kan brukes som forventet. Ethvert arbeid på solcelleanlegget skal utføres av autorisert personell. Solcellekraft er derfor ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som oppstår som følge av blant annet reparasjon og vedlikehold utført av uautorisert personell.

Spesielle betingelser

Dersom partene avtaler avvik fra disse betingelsene, på grunn av spesielle forhold på monteringssted, skal dette gjøres skriftlig mellom partene, og aksepteres av begge parter.

Oppsigelse

Kunden kan avbestille installasjonen uten kostnad inntil 14 dager etter signert avtale, men ikke senere enn 14 dager før avtalt installasjonsdato. Dette gjelder dog ikke dersom det må bestilles spesielt utstyr i forbindelse med installasjonen.

Kunden kan avbestille installeringen mot betaling av et avbestillingsgebyr på 3 % av den totale kjøpesummen etter 14 dager før og frem til avtalt installasjonsdato. Dette gjelder dog ikke spesial bestilt utstyr.

Dersom kunden avbestiller installasjonen etter avtalt starttidspunkt, skal kunden dekke utgifter for arbeid som er gjennomført og som ikke kan reverseres.

Solcellekraft kan si opp avtalen eller avbryte installasjonen uten kostnad hvis installasjonen ikke kan fullføres på grunn av omstendigheter som ligger utenfor Solcellekrafts kontroll og/eller kompliserer installasjonsprosessen og/eller fører til økte kostnader.

Tvister

Tvister mellom Kunden og Solcellekraft bør løses i minnelighet. Hvis dette ikke er mulig, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler, innenfor jurisdiksjonen til Bergen Tingrett.

Avtale sendes ut sammen med faktura til kundene.

Oppdatert: 1906 2021