Solcellekraft

Som energikilde er solen uovertruffen. Hvert år mottar jorda 15 000 ganger mer energi fra solen enn det jordens befolkning bruker. Selv i Norge gir solen 1500 ganger mer energi enn det vi bruker. Avhengig av hvor på jordkloden man befinner seg så gir solen en energimengde fra 700 til over 2 200 kWh/kvm per år.

Solen er en gratis, miljø- og klimavennlig energikilde som kan høstes og benyttes lokalt. Solenergi har potensiale til å bli den viktigste fornybare energikilden i fremtiden, og vi ser nå en sterk vekst i bruk av solenergi på verdensbasis.

Også her i nord er ressursgrunnlaget mer enn godt nok til at det er fornuftig å bygge solenergianlegg. Norge har en solinnstråling på en horisontal flate på 700–1 000 kWh/kvm per år. Til sammenlikning har et nytt bygg som følger TEK10 et energibehov på 95-225 kWh /oppvarmet bruksareal (BRA) per år. Med andre ord så mottar et normalt skyggefritt norsk bygg langt mer energi i form av solinnstråling enn det bygget bruker på et helt år, og solenergiteknologiene er allerede modne nok til å dekke store deler av et byggs energibehov.

Når vi snakker om solenergiteknologier, så skiller vi mellom solceller (PV - photovoltaics) og solfangere. Solceller omdanner solstråler til strøm, mens solfangere omdanner solstråler til varme.

Et marked i endring

Energimarkeder over hele verden er i endring; stadig flere forbrukere produserer, eller ønsker å produsere, energi til å dekke hele eller deler av eget forbruk. Dette er en utvikling vi bør ønske velkommen også i Norge. Solenergi har flere fordeler som tilsier at energiformen bør spille en vesentlig større rolle for å dekke energibehovet i den norske bygningssektoren, for eksempel:

  • Det er en klimavennlig form for energiproduksjon som ikke medfører naturinngrep.
  • Strøm og varme produseres hvor den skal brukes, uten tap i nettet.
  • Det er en viktig bidragsyter for å oppnå mål for byggsektoren, som nullenergihus og plussenergihus.
  • Det er en god løsning for både eksisterende og nye bygg – med svært raskt byggetid.
  • Det kan gi bygg med spennende arkitektur og bedre energisertifisering.
  • Det er minimalt med driftskostnader og vedlikehold de neste 20–30 årene etter installasjon.
  • Det skaper miljøengasjement blant folk og bedrifter.
  • Det frigjør elektrisitet som per i dag brukes i bygg, slik at denne energien i stedet kan brukes i industrien, i transportsektoren og kan erstatte fossil elektrisitet i andre land.