Sist oppdatert 2023-10-30T10:59:50Z

Betingelser for kjøp av solcelleanlegg, batteri og tilbehør

Disse betingelsene («Betingelser») gjelder avtaler mellom Solcellekraft AS («Solcellekraft») og den enkelte kunde om innkjøp og installasjon av et komplett solcelleanlegg («Solcelleanlegget»). I og med at vi leverer forskjellige typer installasjoner, vil kun det som er relevant for den spesifikke installasjonen gjelde.

Ordre er bindende når kunde har signert ordre og betingelser med Bank ID, eller på annen måte skriftlig bekreftet.

  Personvern

  Solcellekraft er ansvarlig for personopplysninger som behandles på grunnlag av denne avtalen om innkjøp og installasjon av Solcelleanlegget. Solcellekraft behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende juridiske og regulatoriske krav og i henhold til eventuelle tiltak fra offentlige myndigheter. For å lese mer om hvordan Solcellekraft behandler dine personopplysninger, vennligst se vår personvernerklæring her

  Priser og forutsetninger

  Solcellekraft AS tar forbehold om feil i oversendt tilbud, det være seg uriktig pris eller andre forhold som innebærer at vi ikke kan levere i henhold til oversendt tilbud. Ved slike situasjoner vil Solcellekraft AS orientere om dette etter at kunden tar kontakt for bestilling. Som kunde vil en da få mulighet til å akseptere vårt nye tilbud med endringene som er angitt eller kansellere bestillingen dersom en skulle ønske det.

  Endelig avtale om pris foreligger først idet prosjektering er gjennomført. Dette forutsetter at Solcellekraft AS har mottatt de opplysninger fra kunden som er nødvendige for å foreta en riktig beregning av kostnadene som vil påløpe.

  Forutsetninger

  Priser fremgår av ordredokument eller kjøpekontrakt mellom Solcellekraft og kunden. Prisen omfatter, dersom annet ikke er avtalt, installasjon av et fullstendig solcelleanlegg, inkludert alt materiale, arbeid, elektriker, tillatelser og igangkjøring. Dersom leveringsdato blir endret utover 3 mnd. p.g.a. forhold hos kunde, som Solcellekraft ikke er herre over, kan eventuelle prisendringer påvirke pris på leveranse.
  Prisene er basert på at installasjonen gjøres under normale forhold hvor følgende forutsetninger er gjeldende:

  • Pris er først endelig når prosjektering er gjennomført, og alle opplysninger som er nødvendig er mottatt fra kunde.
  • Pris forutsetter at det er mulig å transportere varer med bil frem til bygget hvor solcelleanlegget skal monteres.
  • Kunde er selv ansvarlig for kommunale godkjenninger.
  • Inverter plasseres og tilkobles det elektriske anlegget i samme bygning som solcelleanlegget, og plasseres ute. Det er hensyntatt inntil 15 meter med kabel fra inverter til sikringsskap. Kabling utover dette medfører ekstra kostnad.
  • Inverter monteres utenpå samme bygning som solcellepanelene, og kabel trekkes den enkleste og mest hensiktsmessige føringsvei
  • Kabling både utendørs og innendørs trekkes utenpå vegger.
  • Eksisterende kabelrør brukes hvis det er hensiktsmessig
  • Sikringsskap, hovedsikringer, fordelinger og eventuelle delkretser er tilstrekkelig dimensjonert
  • Sikringsskapet tilfredsstiller eksisterende regulatoriske krav og har tilstrekkelig med plass. Hvis det eksisterende sikringsskapet må utbedres eller et nytt sikringsskap må installeres, vil kunden faktureres for alle tilleggskostnader separat.
  • Taket er egnet for montering av solcelleanlegget, og er i normal god stand
  • Arbeid på tak, og med takstein, kan i noen spesielle tilfeller medføre at takstein blir skadet, og må byttes ut. Solcellekraft vil bytte ut takstein, men det kreves at kunde har ekstra takstein tilgjengelig. Dersom dette ikke kan gjøres mens montører er på stedet, vil bytte av takstein være kundes ansvar.
  • Dersom takstein er spikret, vil det normalt kreves et tillegg for ekstra arbeid på kr. 150,- pr. tak-feste, og i tillegg må kunde påse at det er takstein på stedet som kan benyttes for takstein som må skiftes. Ved arbeid med å ta av takstein som er spikret, vil det, der tak-fester skal plasseres, være fare for at takstein må skiftes. Det betyr at det må være tilgjengelig takstein for alle tak-fester, normalt 48 tak-fester pr. 20 panel.
  • Kunden har oppgitt riktig taktekke til Solcellekraft under planleggingsarbeidet. Feilaktig informasjon om taktekke eller takets tekniske stand kan gi mer kostnader som må dekkes av kunden
  • Takstein (enkelt og dobbel krummet som ikke er spikret), ståltak, papptak, shingel eller tilsvarende regnes som «normal» Andre taktyper må opplyses om og kan medføre ekstra kostnader.
  • Ved snø eller is på tak, vil vi normalt avvente montering til den er borte. Vi ønsker derfor også informasjon fra kunde på dette, når avtalt monterings tid nærmer seg.
  • Normal installasjon, betyr også at det ikke er andre hindringer, eks. Flaggermus (fredet) eller andre dyr/innsekter som er fredet, eller til hinder for installasjon.
  • Ekstra arbeid med dette vil være kunde sitt ansvar, og belastes 100% med kostnad som påløper. Dersom Solcelleanlegg bare delvis fullføres, eller kanselleres p.g.a. dette, vil medgått tid, materiell og kostnad belastes kunde.
  • Ved montering av integrerte solcellepanel, forutsettes det at taket er klargjort for montering, ferdig lektet i henhold til monteringsbeskrivelse. Dette gjelder også størrelse på område som panel skal monteres på.

  Sending og oppbevaring av varer.

  • Varer og utstyr pakkes og sendes normalt 1-2 uker før montering. Dette for at utstyr skal være på plass når montører er klar.
  • Kunde må ha plass til ca. 1-2 paller med utstyr
  • Utstyr må kunne stå på kundens adresse til montering igangsettes.
  • Dersom kunde ikke har plass på egen eiendom, vil det være naturlig at kunde er behjelpelig med å finne alternativt sted for lagring frem til montering.

  Produkter og montering

  • Normalt gjelder installasjon for «normale» tak av takstein, ståltak (bølgeblikk) papp og shingel tak. Andre takflater, eksempel torvtak, skifertak, spikret takstein mm, vil kunne medføre ekstra kostnad eller egne betingelser.
  • Solceller monteres hensiktsmessig, i henhold til prosjektering og monterinsbeskrivelser fra produsent. I noen tilfeller vil det komme avstand mellom rader med Solcellepanel (åpning), på grunn av plassering av tak- fester i forhold til takstein. Dette for å følge produsentens krav til montering. Dette vil ikke være grunn for reklamasjon.
  • Ved montering på uthus, lover, naust o.l., der avstander mellom takbjelker, avviker fra normal bygge standard aksepteres det at det endres til liggende panel. Det være nødvendig å montere panel liggende, for å holde produsentens krav til montering. I slike tilfeller vil det komme et tillegg på kr. 150,- pr. panel for ekstra arbeid med dette. Det kan også medføre at antall panel endres. Eventuell økning eller reduksjon av antall paneler vil øke eller redusere faktura tilsvarende. Økning av antall panel skal godkjennes av kunde før montering. Dersom kunde ikke ønsker økning i pris monteres det antall som er avtalt, eller det som det er plass til.
  • Solcellepanel kan ha forskjellige fargenyanser. Enkeltpanel kan være noe lysere, eller mørkere enn andre. Dette kan ha flere årsaker, i og med at det er elektriske komponenter den enkelte celle består av. Fargenyanser vil ikke være grunn for reklamasjon.
  • WIFI dekning der inverter plasseres må være minimum 3 strek på telefon. Dersom det er svakere signal, vil det i noen tilfeller ikke være mulig å tilkoble anlegget til App og Wifi. Dette vil ikke være grunn for reklamasjon. Løsning vil være at kunde har en wifi forsterker, som gjør at dekning er god.
  • Kabler og rør i overgang fra tak til vegg vil være i forskjellige farger. Dette på grunn av fargekoder som benyttes på strømførende ledninger. Det er ikke mulig å velge farger på disse. Løsning kan være å male disse for mindre synlighet.
  • Ved installasjon av et solcelleanlegg på et tak med takpanner, stålplater, decraplater o.l. kan bulker, slissing og fester gjennom slike tak medfør tap av produktgaranti fra takprodusenten. Solcellekraft er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av bulker eller tap av produktgaranti. Vårt utgangspunkt er å gjøre installasjonen best mulig, og samtidig mest mulig hensiktsmessig og faglig forsvarlig.
  • Ved tilstedeværelse av asbest, f.eks. i form av eternitplater, vil ekstrakostnader oppstå på grunn av fjerning og arbeid i asbestmiljø. Dette faktureres kunden separat. Solcellekraft forbeholder seg retten til å kansellere avtaler med kunder hvor taket inneholder asbestholdige materialer dersom kunde ikke ønsker å ta ekstrakostnad ved dette. Dersom Solcelleanlegg bare delvis fullføres, eller kanselleres p.g.a. dette, vil medgått tid, materiell og kostnad belastes kunde.
  • Invertere kan i spesielle tilfeller være dimensjonert for en noe lavere effekt enn solcellepanelenes ytelse for å optimalisere årsproduksjonen (kost/nytte) av energi fra solcelleanlegget. Dette er helt normalt og bevisst for å optimalisere den årlige totale energiproduksjonen i forhold til kostnad på Inverter. Dette betyr at anlegget kunne produsert noe mer i korte perioder med en større Inverter, men at kostnad ved denne ikke kan forsvares innen et rimelig tidsperspektiv med økt inntjening.
  • Støy fra Inverter er i henhold til produsentens informasjon i datablad. På sommerdager med mye sol, vil det oppleves at det er en del støy fra Inverter. Plassering av Inverter skjer i henhold til monteringsanvisning og montør sin vurdering. Flytting av inverter i ettertid, etter ønske fra kunde, vil medføre ekstra kostnad som må dekkes av kunde.

  Størrelse

  Justering av solcelleanleggets størrelse (f.eks. antall solcellepaneler) eller konfigurasjon (f.eks. bruk av Optimizer) kan forekomme hvis takets beskaffenhet, utforming eller konstruksjon medfører at takflaten som er tilgjengelig for montering av solcellepaneler økes eller reduseres.

  Solcellekraft har som målsetting å avklare behov for slike endringer før oppstart av installasjonsarbeidet, men mindre endringer kan av og til kreves under arbeidet.

  Med mindre endringer menes under 10% av totalpris. Prisen vil da kunne minske eller øke i overensstemmelse med kostnadene for endringene. Økning i størrelse og pris skal godkjennes av kjøper.
  Ved bestilling av ekstra Optimizer skal kostnaden for disse inkludert installasjon betales av kunden, men kunden skal alltid gi sitt samtykke før Optimizer installeres.

  Kredittsjekk

  Solcellekraft har rett til å foreta en kredittsjekk av kunden. Solcellekraft kan kreve at kunden betaler for installasjonen eller stiller sikkerhet for full betaling ved forfall før oppstart.

  Betaling og fakturering

  Solcellekraft fakturerer kunden for hele anlegget ca. 14 dager før oppstart av montering av solcelleanlegget. Faktura forfaller som følger, kunde skal betale 40% ved fakturering, 40% ved oppstart av arbeid og resterende 20% når arbeid er utført og anlegg er ferdig montert. Dette fremgår også normalt av faktura. Ved forsinket betaling skal kunden betale forsinkelsesrente i samsvar med gjeldende lovgivning om forsinket betaling.

  Kundens ansvar

  Kunden skal gi Solcellekraft eller våre underleverandører all relevant informasjon som etterspørres ved utsending av ordrebekreftelse, normalt innen en uke fra tilsendt ordrebekreftelse.

  Kostnadsøkninger som følge av at feilaktig informasjon blir gitt til Solcellekraft, elektriker eller underleverandør, eller at relevant informasjon ikke blir gitt innenfor etablerte tidsfrister, vil kunne bli fakturert til kunden i sin helhet.

  Feilinformasjonen inkluderer, men er ikke begrenset til, feil eller villedende opplysninger om den tekniske tilstanden på kundens eiendom, taktekke, takvinkel, antall takflater og takets høyde.

  Etter installasjonen er det Kunden som er ansvarlig for sikker ferdsel på egen eiendom, inkludert eventuelt behov for snøfanger. Solcellekraft kan bistå i montering av snøfangere på forespørsel.

  Kunden skal sikre at Solcellekraft og underleverandører har uhindret tilgang til kundens eiendom for installering av solcelleanlegget, herunder tilgang til kundens hus og strøm eller bygge strøm. Kunden skal stå for nødvendig snørydding og lignende tiltak på eiendommen som er nødvendig for gjennomføring av installeringen. Kostnadsøkning som følge av begrensninger i tilgangen til kundens eiendom, vil bli fakturert til kunden i sin helhet.

  Kunden skal også rette seg etter Solcellekraft eller våre leverandørers retningslinjer under installasjon av solcelleanlegget, herunder ikke benytte stillas eller andre adkomster til taket.
  Kundene kan ikke utføre deler av installasjonsarbeidet selv, og Solcellekraft gir ingen rabatt for arbeid som kunden utfører på eget initiativ, med mindre dette er avtalt skriftlig mellom partene.
  Kunden er ansvarlig for å melde fra til eget forsikringsselskap om installasjon av solcelleanlegget på kundens eiendom.

  Kunde er selv ansvarlig for søknad om Enovastøtte. Tilbud kan være utført med pris etter Enovastøtte, men det betinger at kunden er innenfor de retningslinjer som Enova har for støtte. Det er kunden sitt ansvar å sette seg inn i regler om Enovastøtte. Dersom regler endres, eller kunde ikke er innenfor regelverket til å få Enovastøtte, vil dette være kunde sitt ansvar.

  Kunden er selv ansvarlig for salg av overskuddskraft.

  Skader på eiendom

  Solcellekraft forplikter seg til å ta hensyn til kundens eiendom under installasjonen av solcelleanlegget. Solcellekraft påtar seg å kompensere for skader som oppstår utover det som er nødvendig for å gjennomføre arbeidet med installasjonen når skadene oppstår på grunn av uaktsomhet fra Solcellekrafts side.

  Endringer i takets vann- og snø føring ved store nedbørsmengder kan forekomme etter installasjon av solcelleanlegget, herunder ujevn av glidning av snø fra taket eller over skyting av regnvann over takrenne. Spiker eller skruer kan trenge igjennom undertaket og bli synlige fra innsiden dersom taket er konstruert slik at dette oppstår. Dette er ikke å regne som skader på kundens eiendom som Solcellekraft er ansvarlig for å erstatte.

  Ansvarsforsikring og begrensinger

  Er ikke annet avtalt, skal totalentreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere ha ansvarsforsikring på slike
  vilkår som er vanlige for den type arbeid totalentreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere skal utføre.
  Forsikringen skal dekke erstatningsansvar for skade og økonomisk tap han og hans kontraktsmedhjelpere kan påføre byggherrens eller tredjemanns person og ting i forbindelse med gjennomføringen av kontrakten. Dekning av kontraktsmedhjelperens ansvar under forsikringen skal ikke hindre regress fra forsikringsselskapet mot kontraktsmedhjelperen. Forsikringssummen er på 150 G. Dette vil også være selskapets begrensing når det gjelder totale ansvar.
  Dersom det foretas utbetaling fra totalentreprenørens ansvarsforsikring i løpet av kontraktsperioden, er totalentreprenøren forpliktet til å tegne tilleggsforsikring slik at forsikringssummen til enhver tid ikke er
  mindre enn 150 G.
  Forsikringsavtalen skal ikke inneholde bestemmelser som reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som følger av forsikringsavtalelovens ordinære bestemmelser.

  Produktgaranti

  • Garanti følger produktblad.
  • Solcellekraft leverer dokumentasjon og produktblad i boligmappa til kunde.
  • Solcellekraft garanterer at Solcelleanlegget har den spesifiserte nominelle likestrøms effekten. Det betyr også at Solcellekraft ikke gir garanti angående kraftproduksjonen.

  Ytelsesgaranti

  • Solcellekraft gir ingen garantier for ytelsen til Produktene, annet enn det som er beskrevet her.
  • Enhver produktgaranti som tilbys direkte fra produsenten er et anliggende mellom kunde og produsent.
  • Merk at slike produktgarantier kan forutsette at Kunden registrerer produktet i henhold til produsentens fremgangsmåter.

  Ytelsesgarantier til Solcelleanlegget:

  • Solcellekraft garanterer at Solcelleanlegget har den spesifiserte nominelle likestrøms-effekten, men gir ingen garanti angående kraftproduksjonen.
  • Den anslåtte ytelse og produksjonen som Solcellekraft oppgir er basert på systemeffekten og tilgjengelige databaser for solinnstråling, klimadata og informasjon mottatt om installasjonsstedet. Faktisk kraftproduksjon vil variere over tid og kan påvirkes av lokale værvariasjoner samt skygge fra fjell, vegetasjon, tilstøtende bygg eller andre elementer på stedet. Skygge fra fjell, bygningselementer, nærliggende bygg, vegetasjon eller lignende er ikke tatt med i beregningene.
  • Alle komponenter i Solcelleanlegget er utsatt for slitasje, noe som kan resultere i estetiske endringer og/eller redusert ytelse og produksjon over tid. Slike estetiske endringer og/eller redusert energiproduksjon forårsaket av normal bruk og/eller aldring er normalt og dekkes ikke av ytelsesgarantiene.

  Ytelsesgarantier til Batteriet:

  • Solcellekraft garanterer at Batteriet har tilgjengelig energi som angitt i avtalen og produktinformasjonen.
  • Ethvert Batteri er utsatt for slitasje, noe som kan resultere i både estetiske endringer og/eller redusert ytelse og produksjon over tid. Redusert kapasitet i henhold til data fra produsenten er normalt, og må forventes.
  • Redusert batterikapasitet under maksimal tilgjengelig energi, som et resultat av normal bruk, aldring og/eller slitasje er normalt og ikke i seg selv en mangel eller funksjonsfeil. Redusert batterikapasitet anses kun for å utgjøre en mangel eller funksjonsfeil dersom kapasiteten er vesentlige lavere enn det som er normalt for et batteri med samme alder og bruk, i henhold til data fra produsenten og erfaring fra tilsvarende.

  Overlevering

  • Leveranse av solcelleanlegget betyr at alt utstyret er korrekt og funksjonelt installert og testet.
  • Kunden er ansvarlig for å sørge for at strømnettet på eiendommen er i drift ved leveranse.
  • Idriftsettelse av solcelleanlegget, inkludert oppstart av produksjonen, skjer etter godkjenning fra lokale myndigheter, som den lokale netteieren. I enkelte tilfeller vil det ikke være mulig å sette Solcelleanlegget i drift på tidspunktet for leveransen, på grunn av krav fra lokale myndigheter eller netteiere.
  • Solcellekraft vil igangsette drift av anlegg så sant dette er mulig.
  • Dersom WIFI ikke fungerer, men anlegg produserer, anses anlegg for overlevert i og med at produksjon kan avleses på Inverter. Dersom feil med WIFI ligger på Solcellekraft eller Leverandør, skal selvsagt dette ordnes uten unødig forsinkelse.
  • Dersom ting utenfor Solcellekraft sin kontroll gjør at anlegg ikke kan igangsettes når det er ferdig montert, vil anlegget ansees som levert i henhold til betalingsbetingelser.
  • Alle dokumenter i forbindelse med Solcelleanlegget blir lagt in på nettstedet www.boligmappa.no Her vil du som kunde kunne logge deg inn og finne all informasjon. I Boligmappa, finner du all informasjon som er registrert på eiendommen.
  • Tilkobling av solcelleanlegget til internett forutsetter at Kunden har Wifi- dekning der inverter installeres, og at Wifi-nettverkets navn og passord gjøres tilgjengelig for installatøren i løpet av installasjonen
  • Hvis tilstrekkelig Wifi-dekning og signalstyrke ikke er tilgjengelig, har Kunden ansvar for å skaffe og gjennomføre internettilkobling for Solcelleanlegget. Merk at enkelte invertere ikke kan kobles til internett på annet vis enn via Wifi. Dersom det er dårlig dekning, kan dette normalt løses ved at man kjøper en ekstra forsterker til eksisterende WIFI nett.
  • Solcellekraft vil hjelpe Kunden med å registrere solcelleanlegget på inverter produsenten sin nettportal. Innsamling, lagring og bruk av data på produsentens portal er underlagt vilkår og betingelser fastsatt av den aktuelle produsenten, og er utelukkende et anliggende mellom produsenten og Kunden.
  • Solcellekraft har rett til å samle inn, lagre og bruke produksjonsdata fra solcelleanlegget etter eget skjønn og for å sjekke om det kommer alarmer eller varsler på anlegget. Se mer info i våre personvern retningslinjer.

  Ansvar ved forsinkelser

  Solcellekraft er ikke ansvarlig for direkte tap dersom mangelen eller forsinkelsen skyldes forhold utenfor Solcellekrafts kontroll og som Solcellekraft ikke med rimelighet ventes å unngå. Solcellekraft er kun ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Solcellekrafts side.

  Solcellekraft er ikke ansvarlig for indirekte tap for kunden oppstått som en følge av forsinkelse av leveranser eller mangler hvis ikke dette har oppstått på grunn av grov uaktsomhet eller forsett fra Solcellekrafts side. Ved indirekte tap menes blant annet tapt fortjeneste som følge av at solcelleanlegget ikke kan brukes som forventet. Ethvert arbeid på solcelleanlegget skal utføres av autorisert personell.

  Solcellekraft er derfor ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som oppstår som følge av blant annet reparasjon og vedlikehold utført av uautorisert personell.

  Oppsigelse

  Kunden kan avbestille installasjonen uten kostnad inntil 14 dager etter signert avtale, men ikke senere enn 14 dager før avtalt installasjonsdato. Dette gjelder dog ikke dersom det må bestilles spesielt utstyr i forbindelse med installasjonen. Kunden kan avbestille installeringen mot betaling av et avbestillingsgebyr på 5 % av den totale kjøpesummen etter 14 dager før og frem til avtalt installasjonsdato. Dette gjelder dog ikke spesialbestilt utstyr.

  Dersom kunden avbestiller installasjonen etter avtalt starttidspunkt, skal kunden dekke utgifter for arbeid som er gjennomført og som ikke kan reverseres.

  Tvister

  Tvister mellom Kunden og Solcellekraft bør løses i minnelighet. Hvis dette ikke er mulig, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler, innenfor jurisdiksjonen til Bergen Tingrett.
  Avtale sendes ut sammen med ordrebekreftelse til kunde, for signering med Bank Id, e.l.

  Annet

  Ved andre typer kjøp, eksempel ved egen montering eller direkte kjøp fra oss, vil kun deler av betingelser, de som omfatter ordre, gjelde.

  Oppdatert 30.10.2023